Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Właścicielem serwisu: snaccounts.co.uk i administratorem danych osobowych jest SN ACCOUNTS LTD, FIRST FLOOR, 59 COTON ROAD, CV11 5TS, NUNEATON, zarejestrowana w Companies House: 08425312 oraz zarejestrowana w Information Commissioner’s Office (ICO) pod numerem: ZA293345 zwana dalej FIRMĄ.

Dane osobowe zbierane przez FIRMĘ przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO/GDPR”) oraz w przepisach Wielkiej Brytanii „UK GDPR” i „Data Protection Act 2018”.
FIRMA zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Inspektor ochrony danych

FIRMA nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z FIRMĄ pod adresem e-mail: info@snaccounts.co.uk

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności FIRMA zbiera i przetwarza dane osobowe – tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres email, adres domowy, numer Pesel, numer NIP, numer NIN, numer UTR, dane dokumentu tożsamości (Paszport/Dowód Osobisty/Prawo Jazdy), dane bankowe oraz wizerunek w następujących celach:

(a) W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FIRMĘ jako administratora danych:
 – tj. sprzedaży produktów oraz świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług FIRMY, w tym także organizowania webinarów i E-konferencji.  

W tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez FIRMĘ, lub w których FIRMA uczestniczy oraz o działalności FIRMY (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną: www.snaccounts.co.uk (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f UK GDPR);

(b) W celu wykonywania umów zawieranych przez FIRMĘ z klientami oraz w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z FIRMĄ (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b UK GDPR);

(c) W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z FIRMĄ (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a UK GDPR).

(d) Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FIRMIE (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c UK GDPR).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji  o wydarzeniach i działalności FIRMY lub wykonanie usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami.
Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu:

  • prawo do wycofania wyrażonej zgody,
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu,
  • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług księgowych.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby FIRMA przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do The Information Commissioner’s Office (ICO), który jest krajowym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w UK.

Okres przetwarzania

Dane osobowe – powierzone w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub sprzedaż produktów – będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, a mianowicie do momentu upływu 6 lat od ustania umowy zawartej z Klientem, do chwili ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe – powierzone w związku z uczestnictwem w webinarze lub E-konferencji, a także dane osobowe powierzone w celach marketingowych – będą przechowywane do czasu istnienia kanału You Tube oraz profili administratora w mediach społecznościowych, lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych.

Dane osobowe zebrane do celów rekrutacyjnych oraz zawracia umowy     o współpracy, nie zakończonej sukcesem, przetwarzamy przez okres maksymalnie 2 miesięcy od momentu powierzenia nam tych danych przez podmiot danych osobowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z FIRMĄ, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu FIRMY na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie FIRMY. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Wielką Brytanią i Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE – FIRMA zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

FIRMA, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz partnerami, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami FIRMY.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Klienta z serwisu internetowego FIRMY,  zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Dane zbierane automatycznie przetwarzane są przez narzędzia:
– statystyki Google Analitycs z których korzystamy;
– statyski sieci reklamowej Google Adsense, z której korzystamy;
– serwisy Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, których wtyczkę zamieściliśmy.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.snaccounts.co.uk i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się do zaakceptowania przy najbliższym logowaniu pliku.

Wyłączenie odpowiedzialności

FIRMA ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej łącznie „Autorzy„) nie odpowiadają za treść artykułów na witrynie: www.snaccounts.co.uk, ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na witrynach.

Treść artykułu nie stanowi porady księgowej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie powinna być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji mogącej rodzić skutki prawne. Treść artykułu nie stanowi też informacji  o stanie obowiązującego prawa, a stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Administratora      w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na artykułach, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

Data publikacji Polityki Prywatności: 10 luty 2021 r.